Algemene verkoopsvoorwaarden en factuurvoorwaarden

1. Partijen en voorrangsregeling.

In onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden wordt ROBBY BV verkoper genoemd. Alle contracten zijn uitsluitend aan onderhavige voorwaarden onderworpen. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor de verkoper, wanneer ze schriftelijk aanvaard werden.

2. Offertes, bestellingen en leveringstermijnen.


Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en verbinden de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. De schriftelijke prijsaanbiedingen zijn 14 kalenderdagen geldig. De aangegeven prijzen zijn bepaald onder voorbehoud van wijzigingen in de wisselkoersen, salarissen en aan de prijzen van onze toeleveranciers. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen op een evenredige wijze aan te passen. Kap- en breekwerk en huur van specifieke materiaal, niet voorzien in de offerte , zijn niet inbegrepen in de prijs. Bijkomende werken gebeuren in regie. Alle prijzen worden berekend “af fabriek” te Nevele. Door het feit van zijn bestelling verklaart de klant zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden die primeren op deze van de klant. Een voor akkoord ondertekende offerte wordt aanzien als een bestelling.
Onze leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt. Zij zijn aldus slechts indicatief en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering of de uitvoering van de werken geeft de klant noch het recht de overeenkomst te verbreken noch het recht op schadevergoeding.
Termijnen voor levering van goederen of voor montagewerken welke worden overeengekomen met de klant zijn geldig voor zover er zich geen omstandigheden van overmacht voordoen. In dit laatste geval bestaat het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. De termijnen worden zonder enige verwittiging verlengd met het aantal kalenderdagen gelijk aan het aantal kalenderdagen waarbij de klant met de betaling der facturen laattijdig is gebleken.
In ieder geval begint de levertijd pas te lopen van zodra de verkoper in het bezit is van alle inlichtingen (o.a. goedgekeurde plannen) nodig voor de fabricatie en desgevallend van de eerste betaling die bedongen is in de betalingsvoorwaarden.
Bij niet tijdige afname door de koper, zoals overeengekomen, wordt na een tijdspanne van 14 dagen stockagekosten aangerekend ten belope van 2 per duizend van de waarde van het materiaal per week tot op het ogenblik dat de goederen de inrichting van de verkoper verlaten.
In geval de goederen niet tijdig werden afgenomen, m.a.w. op de voorziene leveringsdatum, behouden wij ons het recht voor de prijzen te herzien volgens de bepalingen van de herzieningsformule van het typebestek 101 van het Ministerie van Openbare Werken. Het materiaal wordt in ieder geval tot en met 80% in rekening gebracht bij het ter beschikking stellen in onze werkhuizen; het saldo van 20% wordt verrekend bij de montage ter plaatse.
Bij annulatie of ontbinding van het beding door de klant, 24 uren na bestelling, behouden wij ons het recht voor tot vordering van 35 % van de koopsom als annulatievergoeding. Na deze termijn bedraagt de vergoeding een bedrag tussen 50% en 80% van de koopsom. Robby BV behoudt zich eveneens het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, concordaat, in vereffeningstelling en/of kennelijk onvermogen, evenals om het even welke wezenlijke wijziging aan de juridische identiteit van de klant.


3. Plannen en documenten.

Indien nodig levert de verkoper na bestelling de plannen van de montageplaatsen. Wij kunnen niet instaan voor de vertraging opgelopen in de aanvaarding van de plannen door de klant of de bevoegde instelling.
Er wordt steeds verondersteld dat de eventueel door de klant opgegeven plannen en afmetingen van lokalen, gebouwen, funderingen e.d. correct zijn en wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden indien deze in werkelijkheid niet in overeenstemming zijn. Het aanwezig zijn en de positie van elektrische-, water of andere leidingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden vermeld. Indien Robby BV niet verwittigd werd kan Robby BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen. Indien Robby BV de waterdichting dient te doorboren om te verankeren, dan kan Robby BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele waterinfiltratie. Ook beschadigingen aan pleisterwerk en andere die voorkomen tijdens de montage worden door de opdrachtgever hersteld en zijn ten laste van de opdrachtgever en geven geen recht op korting. Alle bijkomende constructiekosten hieruit voortvloeiend zijn dan ook ten laste van de koper. Eventuele sterkte-en of stabiliteitsberekeningen zijn ten laste van de klant, alsook Beton, fundering en/of ondergietingwerken. Gelakte borstweringen kunnen tijdens montage beschadigingen oplopen. Deze beschadigingen worden na montage bijgewerkt. Mogelijks zijn deze herstellingen blijvend zichtbaar. Opmerkingen hierover worden niet aanvaard. Voor Bepaalde zaken te kunnen monteren moeten we werken met speling.
Robby BV voldoet niet aan de gevraagde norm NBN EN 1090 en hoger. De opdrachtgever gaat hiermee akkoord en Robby BV kan hiervoor later niets ten laste gelegd worden. Robby BV heeft het recht om de samenstelling, de vervaardiging en de presentaties van de materialen en installaties te wijzigen.


4. Transport.

Het vervoer van onze goederen mag enkel geschieden over verharde wegen. De goederen reizen steeds op risico van de klant zelfs bij verzending “franco”, zelfs indien het transport door de verkoper betaald werd. Bij afwezigheid van de klant op het afgesproken leveringsadres en tijdstip, waardoor de levering onmogelijk is, zullen de kosten van een tweede verplaatsing bijkomend gefactureerd worden en zijn deze betaalbaar op vervaldag van hoofdbedrag. De verkoper is niet verantwoordelijk voor wacht- en lostijden langer dan de conventionele, van welke aard ook, buiten onze fabriek. Onnuttig transport en wachttijd zal dan ook in rekening worden gebracht. De verkoper is ertoe bereid, op schriftelijk verzoek van de koper en voor rekening en op kosten van deze laatste, een verzekering af te sluiten voor de door de koper aan te duiden risico’s.


5. Montage

Ingeval van montage door ROBBY BV zijn wij niet verantwoordelijk voor ongevallen die zouden gebeuren tijdens de montagewerkzaamheden, aan de personen door de klant ter onze beschikking gesteld of aan enige andere derde.Tijdens de volledige duur van de werken zal de klant een verwarmd en verlicht lokaal ter beschikking stellen van onze werknemers, dat gesloten kan worden en toelaat onze gereedschappen en werktuigen onder te brengen. De klant zal ons alle nodige faciliteiten bieden om ons werk op behoorlijke wijze uit te voeren, o.m. zullen de plaatsen waar de montages moeten verricht worden, voorzien zijn van verwarming en verlichting en zo nodig zullen ook hefwerktuigen, hulp en andere toestellen voor handen zijn voor het op hun plaats zetten van zware stukken of moeilijk toegankelijke ruimtes.
Alle werken, leveringen, werkuren die niet expliciet vermeld zijn in onze bestekken, zullen afzonderlijk aangerekend worden. Iedere klant is gehouden ons een stroombron kosteloos ter beschikking te stellen voor het gebruik van klein gereedschap. De werkuren zijn steeds gebaseerd op de normale werkuren van ons personeel. Voor werken buiten deze uren zullen de wettelijk in voege zijnde verhogingen van toepassing zijn. Voor werken in regie worden de verplaatsingskosten, verplaatsingstijden, alsmede vervoer van materiaal in rekening gebracht. De tarieven per man en per dag zullen berekend worden volgens het barema van toepassing gesteld door het paritair comité van de sector.


6. Waarborg na levering.

Nadat de levering heeft plaats gevonden, waarborgen wij als verkoper enkel voor verborgen gebreken welke niet konden worden ontdekt of niet moesten worden ontdekt door de koper, in overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Op de koper rust de verplichting de vereiste keuringen uit te voeren of te doen uitvoeren in verband met de bestemming van de goederen. Iedere klacht inzake verborgen gebreken moet binnen de drie maanden na levering schriftelijk en gemotiveerd worden overgemaakt op de zetel van de Robby BV. Na deze termijn is geen enkel verhaal nog ontvankelijk. Enige vergoeding voor gevolgschade wordt uitgesloten. Robby BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door haar geleverde goederen. De klant dient Robby BV te vrijwaren tegen elke verhaal van derden. De aansprakelijkheid van de verkoper vervalt volledig wanneer de koper zelf herstellings- of vervangingswerkzaamheden heeft uitgevoerd of door derden heeft laten uitvoeren. De aansprakelijkheid vervalt eveneens volledig bij ruw of onoordeelkundig gebruik van de toestellen en/of geleverde materialen door de koper.
Hakblokken: De waarborg op de geleverde hakblokken strekt zich uit over een periode van 12 maanden en neemt aanvang bij levering. Bij iedere hakblok zal een herstelling uitgevoerd worden wanneer bij een normaal gebruik zich volgende fouten vertonen: Wanneer de hoekverbinding + 1cm uitzet , Wanneer er openingen van +4 cm ontstaan in het parket(kopshout) Zijn van waarborg uitgesloten: Hakblokken (bladen) welke afgewassen worden, Kankerplekken, veroorzaakt door teveel vocht, Hakblokken welke in uitgekoelde werkplaatsen geplaatst worden, Uitbrokkelen van hout, veroorzaakt door een weinig aan vocht, Hakblokken welke periodiek gebruikt worden ( seizoenswerk), Hakblokken geplaatst in werklokalen, toonzalen , enz... waar een temperatuur hoger ligt dan de 20 graden. Ander materiaal: De waarborg bedraagt 12 maanden met uitzondering van elektrische koeltechnische en bevochtigingselementen waar de waarborg 6 maanden bedraagt. Zijn van de garantieverbintenis uitgesloten, alle herstellingen gevolge van een abnormaal gebruik of beschadiging van goederen veroorzaakt door nalatigheid, gebrek aan voorzorg, bewerking of onderhoud van de goederen of foutieve installatie of een installatie met overeenkomstig de voorschriften van Robby BV. Al de bij een onder garantie uitgevoerde interventie bijhorende kosten, meer bepaald kosten van demontage en hermontage, transportkosten en kosten van verpakking, zijn ten laste van de klant. In geval de interventie plaatsvindt buiten de werkplaats van Robby BV, zullen de kosten van verplaatsing en verblijf van herstellers worden gefactureerd aan de klant. De herstelling of de vervanging van stukken gedurende de waarborgperiode kan niet resulteren in een verlenging van de waarborgperiode. In geval de koper een beroep wenst te doen op onze waarborgverplichting moet hij Robby hiervan in kennis brengen.


7. Terugzending.

Verkochte goederen worden in principe noch teruggenomen noch verwisseld. Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kan hiervan eventueel afgeweken worden. In dit geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten, forfait bepaald op 15% van de te crediteren waarde. De terugzending gebeurt franco. In geen geval worden terugzendingen aanvaard van installaties welke op maat gemaakt werden.

8. Prijs, facturatie en betaling facturen.

De facturen zijn betaalbaar te Landegem op de zetel van Robby BV Behalve anders schriftelijk overeengekomen zijn de voorwaarden en de prijs vastgesteld als volgt: 30% bij bestelling – 70% bij levering. Het bedrag vermeld op de factuur luidt steeds als netto. Onder geen enkele voorwaarde mag er een korting of borgsom in mindering gebracht worden, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld is in de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de leveringen, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk zijn. In geval van latere betalingen dan op de voorziene tijdstippen zal op de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning een interest toepasbaar zijn van 8% per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag als schadeloosstelling voor de buitenrechterlijke inningskosten van de schuldvordering het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% en met een minimum van 50 EURO. De onkosten verbonden aan onbetaalde wissels en niet-gedekte cheques evenals andere bijzondere inningskosten zullen bijkomend aangerekend worden. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
Klachten betreffende niet-conformiteit en zichtbare gebreken van leveringen en prestaties moeten ons op straf van laattijdigheid per aangetekend schrijven toekomen binnen de 48 uren na levering of na beëindiging der desbetreffende werken, ander klachten onder dezelfde voorwaarden binnen de 8 dagen. De koper draagt de bewijslast voor de niet conformiteit en de zichtbare gebreken. In voormelde gevallen blijft onze schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Goederen mogen nooit door de klant aan Robby BV worden teruggestuurd zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van deze laatste. Het louter akkoord van Robby BV voor de terugsturing impliceert niet de erkenning van haar aansprakelijkheid en kan evenmin aanzien worden als een bewijs van defectueus karakter van geleverde materialen. Alle kosten voor de retourzending zijn lastens de klant. De klant blijft evenwel aansprakelijk en gehouden tot integrale betaling van geweigerde en/of teruggestuurde goederen, indien deze tijdens het retourtraject zouden verloren gaan. Protesten tegen onze facturen moeten ons per aangetekend schrijven binnen de acht dagen factuurdatum bereiken. In geval van betwistingen aangaande facturen dienen deze binnen de 8 dagen onder aangetekend schrijven te worden teruggestuurd met motivatie van de weigering, zoniet zijn deze niet ontvankelijk.
De verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen.
Bij niet-betaling van de klant behouden wij ons het recht voor, om de verdere leveringen stop te zetten, of op te schorten van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.


9. Compensatie.

De compensatie van schulden en schuldvorderingen die voortspruiten uit wederzijdse verkopen, gebeurt wettelijk van rechtswege zelfs buiten weten van de debiteuren (B.W. 1290).

10. Eigendomsrecht.

De geleverde goederen, of deze al dan niet investeringsgoederen zijn en al dan niet bestemd zijn voor wederverkoop of onderaannemingsopdracht, blijven onze uitsluitende eigendom tot de volledige vereffening van alle corresponderende facturen. Het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van het materiaal gaat over op de koper op het ogenblik van het verlaten van onze werkplaats. De goederen mogen in geen geval het voorwerp uitmaken van een verhuring, afstand of gelijk welk gebruik door derden, behoudens mits ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. De klant blijft in ieder geval aansprakelijk voor elk tenietgaan of elke beschadiging zelf in geval van overmacht of bij toeval. In geval van niet betaling op de vervaldag van de overeengekomen verkoopprijs kan Robby BV, na voorafgaandelijke vruchteloze ingebrekestelling, bij wijze van een eenzijdige schriftelijke ontbindingsverklaring en zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, de verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de klant gehouden de goederen op een eenvoudig verzoek terug te geven, bij ontstentenis hiervan binnen een termijn van 48 uren zal Robby BV de goederen van rechtswege mogen terugnemen. In voormeld geval behoud Robby BV eveneens haar recht op vergoeding van alle door haar geleden schade. Onderhavig beding maakt een uitdrukkelijk ontbindend beding uit.

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht.

In geval van betwisting of verbreking van een overeenkomst met ROBBY BV, zijn enkel de rechtbanken van de zetel Robby BV bevoegd. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.


12. Taal.

Anderstalige algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel gegeven ter informatie; de Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldende.

REALISATIES

Metalen trapleuningen en balustrades op maat
bekijk dit project

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze laatste nieuws en mooiste realisaties!

COOKIE POLICY × Terug naar boven